Privacy policy

Identificatiegegevens

1. U bezoekt de website WWW.PANADERO.COM van DENIA STOVES, met maatschappelijke zetel te POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO, AVENIDA 5, NÚMS. 13-15. 02007 ALBACETE – SPANJE, met NIF B02612604, geregistreerd in het handelsregister van Albacete, in volume 407, Folio 221, blad AB-3910, hierna DE HOUDER.
U kunt op een van de volgende wijzen contact opnemen met de EIGENAAR:

Telefoon: +34 967 592 400
E-mail: panadero@panadero.com

Web hosting
Navarraweb Marketing y Publicidad S.L

Teléfono: +34 948 38 39 45
Email: soporte@navarraweb.com

gebruikers

2. De onderhavige voorwaarden (hierna “juridische kennisgeving”) zijn bedoeld om het gebruik van de DE HOUDER-website die ter beschikking van het publiek wordt gesteld te regelen.
De toegang tot en / of het gebruik van deze webpagina schrijft de voorwaarde toe aan de GEBRUIKER, die de algemene gebruiksvoorwaarden die hier worden weergegeven aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene huurvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

Gebruik van het portaal

3. www.panadero.con biedt toegang tot een grote hoeveelheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op internet die toebehoort aan DE HOUDER of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft.
De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en verbindt hij zich ertoe om dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken.

De gebruiker verbindt zich ertoe de content en diensten ( chatdiensten, discussieforums en nieuwsgroepen) die de eigenaar aanbiedt via haar website passend te gebruiken en zich niet inlaat met volgende delicten:

• Deelnemen aan illegale activiteiten, in strijd met de goede trouw en de openbare orde.
• Verspreiden van inhoud of propaganda die racistisch, xenofoob, pornografisch , excuses of een aanval op mensenrechten zijn.
• Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van PANADERO AB SL, haar leveranciers of derde partijen of het verspreiden van computervirussen.
• Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze waar nodig te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren.
• Gebruik maken van de website of de informatie die erin is vervat voor commerciële, politieke doeleinden en voor elk commercieel gebruik, vooral bij het verzenden van ongevraagde e-mails.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om eventuele opmerkingen en bijdragen die het respect voor de menselijke waardigheid ondermijnen, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch van aard zijn en die de openbare orde en veiligheid verstoren, van de website te verwijderen. In elk geval is de houder niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via fora, chats of andere participatiehulpmiddelen.

Gegevensbescherming

4. Alles met betrekking tot het gegevensbeschermingsbeleid is opgenomen in het privacybeleid.

Inhoud, Intellectuele en industriële eigendom

5. DE HOUDER bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals de elementen die deze bevat (bijvoorbeeld: afbeeldingen, foto’s, geluid, audio, video, software of teksten; logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).
Alle rechten voorbehouden: Op grond van het bepaalde opmerkingen in de artikel 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de intellectuele eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of een deel van de artikelen uitdrukkelijk verboden. Inhoud van deze webpagina, gebruiken voor commerciële doeleinden, in elke vorm van ondersteuning en op elke technische manier, is niet mogelijk zonder de uitdrukkelijke toestemming van de HOUDER.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

6. DE GEBRUIKER erkent dat het gebruik van de website en de inhoud en diensten wordt uitgevoerd onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. In het bijzonder neemt DE HOUDER geen verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:

a) Beschikbaarheid van de werking van de website, zijn diensten en inhoud en de kwaliteit of interoperabiliteit ervan.

b) Het doel waarvoor de website de doelstellingen van de GEBRUIKER dient.

c) De inbreuk op de huidige wetgeving door de GEBRUIKER of derden en in het bijzonder de intellectuele en industriële eigendomsrechten van andere personen of entiteiten.

d) Het bestaan ​​van kwaadwillige codes of enig ander schadelijk computerelement dat het computersysteem van de GEBRUIKER of derden zou kunnen beschadigen. Het is in ieder geval aan de GEBRUIKER om over adequate hulpmiddelen te beschikken voor het detecteren en desinfecteren van deze elementen.

e) Frauduleuze toegang tot inhoud of diensten door niet-geautoriseerde derde partijen, of, in voorkomend geval, het vastleggen, verwijderen, wijzigen, wijzigen of manipuleren van berichten en communicatie van welke aard dan ook die derden zouden kunnen uitvoeren.

f) De juistheid, waarachtigheid en bruikbaarheid van de aangeboden inhoud en diensten en het daaropvolgende gebruik ervan door de GEBRUIKER. DE HOUDER zal alle redelijke inspanningen en middelen gebruiken om up-to-date en betrouwbare informatie te verstrekken.

g) Schade aan computerapparatuur tijdens toegang tot de website en schade toegebracht aan GEBRUIKERS wanneer deze het gevolg zijn van storingen of ontkoppelingen in telecommunicatienetwerken die de service onderbreken.

h) Schade of schade voortvloeiend uit omstandigheden veroorzaakt door onvoorzienbare omstandigheden of overmacht.
In het geval er forums zijn, het gebruik van dezelfde of vergelijkbare ruimtes, moet er rekening mee worden gehouden dat de berichten alleen de mening weerspiegelen van de GEBRUIKER die hen verzendt, wie de enige verantwoordelijke is. DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die door de GEBRUIKER worden verzonden.

Wijziging van deze juridische kennisgeving en duur

7. De eigenaar behoudt zich het recht om onaangekondigd veranderingen aan te brengen op zijn zijn website wanneer men dit nodig acht.
De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

Koppelingen

8. In het geval dat www.panadero.com koppelingen of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent DE HOUDER geen enkele vorm van controle uit op genoemde sites en inhoud. In geen geval zal DE HOUDER enige vorm van verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud van een link van een andere website, noch zal instaan ​​voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid en de grondwettigheid van materiaal of informatie die zich op deze hyperlinks en andere sites op internet bevinden. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

Uitsluitingsrechten

9. DE HOUDER behoudt zich het recht om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande waarschuwing, alleen of door een derde partij, aan gebruikers die zich niet houden aan de inhoud van deze juridische kennisgeving.

Overzicht

10. DE HOUDER zal doorgaan met met alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties die wettelijk mogelijk overeenkomen, bij het overtreden van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

11. De relatie tussen DE HOUDER en DE GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving. Alle geschillen en claims die voortvloeien uit deze juridische kennisgeving zullen worden opgelost door de Spaanse rechtbanken en tribunalen.

Minderjarigen

12. www.panadero.com geeft zijn diensten door aan gebruikers ouder dan 18 jaar. Kinderen jonger dan deze leeftijd zijn niet gemachtigd om onze diensten te gebruiken en dienen ons daarom hun persoonlijke gegevens niet toe te sturen. We informeren wel dat als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, [naam van de onderneming] niet verantwoordelijk is voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de schending van de kennisgeving dat in deze clausule is vastgesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies zodat u de beste gebruikerservaring kunt beleven. Als u doorgaat met browsen, geeft u uw toestemming tot het gebruik van bovengenoemde cookies en aanvaard U ons cookiebeleid

OK
Aviso de cookies